Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1.Úvodné ustanovenia: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné identifikovateľné údaje používateľov stránky Freemeteo, pokiaľ ide o podmienky ich zhromažďovania, spracovania a správy zo strany majiteľa tejto stránky. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na vzťah medzi používateľmi stránky Freemeteo a ktoroukoľvek inou službou, ktorú stránka Freemeteo nevlastní a ktorú stránka Freemeteo žiadnym spôsobom nekontroluje. Stránka Freemeteo nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorú môže používateľ utrpieť v priebehu návštevy na stránke alebo jej používania z vlastnej iniciatívy.

2.Zhromažďovanie a používanie osobných údajov: Stránka Freemeteo zhromažďuje osobné identifikovateľné údaje v dvoch prípadoch:

A.Keď používateľ navštívi stránku Freemeteo.

B.Keď sa používateľ zaregistruje do jednej alebo viacerých služieb Freemeteo.

V priebehu registrácie sa od používateľa môže požadovať poskytnutie týchto údajov: meno, adresa, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo, faxové číslo, krajina pôvodu a e-mailová adresa. Stránka Freemeteo tieto údaje používa na uspokojivé poskytovanie služieb stránky používateľom a na ich informovanie o nových službách.

3.Oprava alebo odstránenie osobných identifikovateľných údajov: Stránka Freemeteo udeľuje používateľom právo odstrániť, opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje odoslaním e-mailu.Stránka Freemeteo taktiež svojim používateľom umožňuje dočasne deaktivovať svoju registráciu na stránke.

4.Sprístupnenie osobných identifikovateľných údajov: Stránka Freemeteo ručí za to, že nepredá, neprenajme ani žiadnym iným spôsobom nesprístupní žiadnej tretej strane osobné identifikovateľné údaje svojich používateľov. Stránka Freemeteo sprístupní osobné údaje tretej strane len v prípade, že používateľ výslovne vyjadrí svoj súhlas s týmto sprístupnením alebo v prípade, že je takéto sprístupnenie nutné na uspokojenie požiadaviek používateľa. Stránka Freemeteo okrem toho sprístupní osobné identifikovateľné údaje v prípade, keď si to vyžaduje zákon, po vydaní predvolania na súd, alebo keď niektorý z jej používateľov poruší ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo podmienky používania stránky Freemeteo.

5.Súbory cookie: Stránka Freemeteo môže používať súbory cookie na identifikáciu používateľa pri každej návšteve stránky, čím zjednoduší jeho prístup na stránku. Súbory cookie sú malé elektronické súbory, ktoré sú prenášané zo stránky Freemeteo na pevný disk používateľa. Používatelia si môžu vybrať, či povolia všetky súbory cookie, alebo či chcú byť upozornení pri každom odoslaní súboru cookie na pevný disk, alebo či odmietnu všetky súbory cookie pomocou jednoduchej zmeny nastavení vyhľadávača.

Na zobrazovanie reklám prostredníctvom služby DoubleClick spoločnosti Google môžeme použiť aj súbory cookie DART, ktoré umiestnia súbor cookie vo vašom počítači, keď prehľadávate web a navštívite stránku prostredníctvom reklamy DoubleClick (vrátanie niektorých reklám v službe Google AdSense). Tento súbor cookie slúži na zobrazovanie reklám, ktoré sú špecifické pre vás a vaše záujmy (zacielenie na základe záujmov). Zobrazované reklamy budú zacielené na základe vašej predchádzajúcej histórie prehľadávania. Takéto zobrazovanie reklám na všetkých stránkach prostredníctvom tejto reklamy môžete zrušiť na stránke: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx  

6.Adresy IP: Adresa IP používateľa môže byť zaznamená a použitá len na štatistické účely.

7.Ochrana maloletých: Stránka Freemeteo zásadne nezhromažďuje žiadne osobné identifikovateľné údaje od maloletých. Napriek tomu však stránka Freemeteo nie je schopná overiť skutočný vek jej používateľov. Stránka Freemeteo preto nenesie zodpovednosť za maloletých, ktorí ju navštevujú alebo sa na nej zaregistrujú. Stránka Freemeteo odstráni všetky osobné identifikovateľné údaje poskytnuté maloletými akonáhle to bude primerane možné po prijatí upozornenia na takúto skutočnosť. Bez ohľadu na vyššie uvedené však stránka Freemeteo dôrazne odporúča rodičom a opatrovníkom maloletých, aby na nich dozerali a kontrolovali spôsob, akým používajú internet.

8.Záväzok k ochrane osobných identifikovateľných údajov: Stránka Freemeteo sa hlási zásadám ochrany vašich osobných údajov. Stránka Freemeteo preto zaviedla mechanizmy na ochranu osobných údajov, ktoré používatelia stránke poskytujú. Stránka Freemeteo však nemôže zaručiť, že nedôjde k nezákonnému sledovaniu komunikácie alebo že tretia strana nezíska nelegálne prístup k osobným identifikovateľným údajom.

9.Oddeliteľnosť: V prípade, že sa niektorý článok tejto zmluvy stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v ktorejkoľvek jurisdikcii, nebude to mať vplyv na zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť ostatných článkov tejto zmluvy v danej jurisdikcii.

10.Jazyk: Jazykom tejto zmluvy je anglický jazyk. V prípade rozporu medzi anglickým textom a jeho prekladom do ktoréhokoľvek jazyka je rozhodujúca anglická verzia.

11.Zmena podmienok:Stránka Freemeteo si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov po predchádzajúcom upozornení používateľov. Akékoľvek následné používanie tejto stránky po uvedenom upozornení bude považované za vyjadrenie súhlasu s týmito zmenami.

Používateľov žiadame, aby sa zdržali používania stránky Freemeteo v prípade, že s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov nesúhlasia.