Podmienky poskytovania služby

Podmienky poskytovania služby

1.Úvodné ustanovenia: Stránka Freemeteo je internetová stránka, ktorá sprostredkováva meteorologické správy. Používateľom poskytuje predpovede počasia a súvisiace služby, ako napríklad individuálne predpovede alebo e-mailové upozornenia. Prístup na stránku Freemeteo je v súčasnosti pre všetkých používateľov bezplatný. Stránka Freemeteo si však vyhradzuje právo spoplatniť v budúcnosti prístup na stránku a k službám na nej poskytovaným. V takom prípade bude stránka Freemeteo vopred informovať všetkých zaregistrovaných používateľov a umožní im predplatiť si služby stránky Freemeteo. Stránka Freemeteo si týmto výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, opraviť alebo zrušiť ktorýkoľvek prvok alebo funkciu stránky nevynímajúc obsah, časový rozvrh dostupnosti a vybavenie potrebné na prístup na stránku alebo na jej používanie

2.Autorské práva: Tato stránka obsahuje materiál chránený autorským právom, ochranné známky a ďalšie súkromné informácie nevynímajúc text, softvér, fotografie a grafiku. Stránka Freemeteo je výhradným vlastníkom materiálu na nej obsiahnutého a všetkých práv duševného vlastníctva a iných vlastníckych práv z toho vyplývajúcich. Všetky práva sú týmto výslovne vyhradené. S výnimkou prípadu vytvorenia záložnej kópie časti obsahu stránky na čisto osobné použitie, bez odstránenia informácií o pôvode materiálu, preto používatelia nesmú predávať, kopírovať, upravovať, reprodukovať, znovu publikovať, načítať, prenášať alebo distribuovať materiál stránky Freemeteo v akejkoľvek podobe ako jeho časť alebo celok bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia stránky Freemeteo.

3.Vzdanie sa zodpovednosti:

A. Používatelia výslovne súhlasia, že používajú stránku Freemeteo z vlastnej iniciatívy a že preto preberajú zodpovednosť za riziká, ktoré môžu byť s jej používaním spojené. Stránka Freemeteo, jej pobočky a poskytovatelia služieb nezaručujú, že fungovanie stránky bude bez prerušení, že sa na nej nebudú vyskytovať chyby alebo že všetky chyby budú odstránené. Stránka Freemeteo taktiež neposkytuje žiadnu záruku za výsledky vyplývajúce z používania tejto stránky, za informácie poskytované na základe týchto podmienok, predovšetkým pokiaľ ide o ich presnosť alebo spoľahlivosť a akékoľvek služby na nej poskytované.

B. Informácie a služby stránky Freemeteo sú poskytované na princípe „tak, ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implikovanej, nevynímajúc záruku pre vlastnícke právo, informácie, služby alebo produkty, ktoré sú poskytované prostredníctvom stránky Freemeteo, a bez implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo dodržiavania zákona.

C.Informácie, ktoré sú obsiahnuté na stránke Freemeteo, nesmú byť vykladané ako rady alebo popudy na vykonanie alebo nevykonanie určitého činu. Stránka Freemeteo nie je zodpovedná za spôsob, ktorým si používatelia vyložia informácie na nej obsiahnuté, ani za činy, ktoré sa rozhodnú vykonať na základe informácií získaných prostredníctvom tejto stránky.

D. Stránka Freemeteo nie je zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá by vznikla ako následok prerušení, chýb, nepresností, opráv alebo zrušenia služby. Stránka Freemeteo nemôže byť zodpovedná za akékoľvek neúspešné vykonanie alebo nevykonanie, oneskorenie pri prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačných sietí, za prenos počítačových vírusov prostredníctvom služby po prístupe používateľa na stránku Freemeteo alebo na inú stránku, na ktorú stránka Freemeteo odkazuje. Nemôže byť tiež zodpovedná za odcudzenie alebo zničenie alebo neautorizovaný prístup k, zmenu alebo neoprávnené použitie záznamov, či už k tomu dôjde na základe porušenia zmluvy, z nedbalosti alebo z akejkoľvek inej príčiny. Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje na a zahŕňa akúkoľvek škodu vyplývajúcu z prevzatia akéhokoľvek materiálu uverejneného na stránke Freemeteo alebo na inej stránke, na ktorú stránka Freemeteo odkazuje.

E. Toto vzdanie sa zodpovednosti sa vzťahuje na všetky informácie a služby, ktoré sú používateľom tejto stránky poskytované prostredníctvom jednoduchého prístupu na ktorúkoľvek zo stránok služby alebo na základe individuálnej žiadosti (nevynímajúc individuálne predpovede a e-mailové upozornenia).

4.E-mailové upozornenia: Registráciou do služby e-mailových upozornení Freemeteo používateľ vyjadruje súhlas s aktiváciou služby e-mailových upozornení do siedmych (7) dní od registrácie. Informácie, produkty a služby sú poskytované na princípe „tak, ako sú“ a v závislosti od ich dostupnosti, pričom môžu byť poskytované so zníženou frekvenciou alebo s periodickými prerušeniami. Stránka Freemeteo si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť registráciu používateľov na odber e-mailových upozornení bez ďalšieho upozornenia alebo vysvetlenia. Všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv na obsah uvedený v e-mailových upozorneniach patria stránke Freemeteo. Všetky práva sú týmto vyhradené.

5.Vybavenie:Používateľ je výhradne zodpovedný za zaobstaranie si a údržbu všetkého vybavenia, ktoré je potrebné na prístup na túto stránku a na jej používanie (napr. telefónne linky, počítačový hardvér atď.). Stránka Freemeteo si vyhradzuje právo na zmenu vybavenia, ktoré je potrebné na prístup na túto stránku a na jej používanie, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky náklady na poplatky tretím stranám (napr. poplatky poskytovateľom internetových služieb atď.) za prístup na stránku a za jej používanie budú znášať používatelia.

6.Odkazy na iné stránky: Stránka Freemeteo obsahuje odkazy na iné internetové stránky. Stránka Freemeteo nevykonáva a neprislúcha jej vykonávať akúkoľvek kontrolu dostupnosti, obsahu, zásad ochrany osobných údajov, možných porušení zákona v oblasti autorského práva, kvality a kvantity informácií a služieb poskytovaných na týchto odkazovaných stránkach. S akýmkoľvek problémom, ktorý by vyvstal v priebehu návštevy alebo používania týchto stránok, sa používateľ musí obrátiť na tieto odkazované stránky. Stránka Freemeteo sa v žiadnom prípade nehlási k ani nenesie zodpovednosť za obsah týchto odkazovaných stránok.

7.Reklamy:Stránka Freemeteo uverejňuje reklamný materiál a často obsahuje odkazy na domovské stránky inzerentov. Stránka Freemeteo nevykonáva a neprislúcha jej vykonávať akúkoľvek kontrolu obsahu týchto reklám, reklamných pruhov alebo automaticky otváraných okien, zásad ochrany osobných údajov alebo možného porušenia zákona v oblasti autorských práv. S akýmkoľvek problémom, ktorý by vyvstal v priebehu návštevy alebo používania týchto stránok, sa používateľ musí obrátiť priamo na inzerentov. Stránka Freemeteo sa v žiadnom prípade nehlási k ani nenesie zodpovednosť za obsah reklám uverejnených na stránke ani za obsah stránok inzerentov. Stránka Freemeteo taktiež nenesie zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu používateľa s ktoroukoľvek treťou stranou – poskytovateľmi služieb inzerovaných prostredníctvom stránky Freemeteo alebo na nej odkazovaných, ani za akúkoľvek obchodnú dohodu, ktorá môže z tejto komunikácie vzísť.

8.Obsah tretej strany:Stránka Freemeteo môže uverejňovať informácie, údaje, texty a grafiku zaslanú jej používateľmi. Za takto verejne sprístupnený alebo individuálne zaslaný materiál nesie výhradnú zodpovednosť jeho majiteľ. Stránka Freemeteo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek chybu alebo opomenutie, ktoré tento materiál môže obsahovať, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku používania tohto materiálu. Stránka Freemeteo nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obscénny, vulgárny, nemravný a urážlivý materiál, ani za akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, hrubý, porušujúci právo na súkromie a právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, porušujúci zákon o autorskom práve alebo inak nezákonný, pričom používatelia týmto vyjadrujú súhlas s tým, že takýto materiál nebudú zverejňovať. Stránka Freemeteo okrem toho nenesie zodpovednosť za akýkoľvek materiál uverejnený alebo odoslaný jej používateľmi, ktorý by podnecoval k správaniu vedúcemu k naplneniu podstaty trestného činu, k občianskoprávnej zodpovednosti alebo k inému porušeniu ktoréhokoľvek zákona. Používatelia tejto stránky sú si vedomí a uznávajú medzinárodný charakter internetu a súhlasia s tým, že budú rešpektovať a dodržiavať etická pravidlá každej krajiny.

9.Dohľad:Stránka Freemeteo má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť uverejniť alebo odstrániť akýkoľvek materiál odoslaný na stránku alebo na nej uverejnený. Stránka Freemeteo má právo odstrániť akýkoľvek materiál, ktorý podľa jej vlastného uváženia porušuje ustanovenia týchto podmienok používania, alebo ktorý je inak nevyhovujúci.

10.Náhrada škody: Používatelia súhlasia, že budú chrániť stránku Freemeteo a jej vlastníka, zamestnancov, pobočky a zástupcov pred všetkými možnými nárokmi, žalobami, požiadavkami, škodami, nákladmi, zodpovednosťou, stratami a výdavkami (vrátane odmien advokátov), ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ich používania tejto stránky, že im nahradí škody z toho vyplývajúce a že za vyššie uvedené nebude stránka Freemeteo a ďalšie uvedené osoby niesť zodpovednosť.

11.Ochrana údajov: V istých prípadoch sa od používateľa môže požadovať poskytnutie osobných údajov, ktoré slúžia na zjednodušenie používania stránky pre používateľa. Tieto informácie budú použité stránkou Freemeteo a stránka Freemeteo ich nebude komunikovať tretím stranám. Ďalšie podrobnosti o používaní a spracovaní týchto informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

12.Zmena podmienok: Stránka Freemeteo má právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto stránky, sčasti alebo v celku, na základe predchádzajúceho upozornenia alebo bez neho. Používanie stránky po zmene alebo úprave podmienok používania bude považované za vyjadrenie súhlasu s týmito zmenami zo strany používateľov.

13.Rôzne: Tieto podmienky používania predstavujú úplnú zmluvu medzi zmluvnými stranami ohľadne používania stránky Freemeteo a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody, ktorých je táto záležitosť predmetom. Žiadne vzdanie sa zodpovednosti za porušenie alebo opomenutie na základe týchto podmienok ktorejkoľvek zo zmluvných strán nebude považované za vzdanie sa zodpovednosti za akékoľvek predchádzajúce alebo následné porušenie alebo opomenutie. Nadpisy jednotlivých častí sú použité z čisto praktických dôvodov a nemajú vplyv na výklad týchto podmienok používania.

14.Oddeliteľnosť:V prípade, že sa niektorý článok tejto zmluvy stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v ktorejkoľvek jurisdikcii, nebude to mať vplyv na zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť ostatných článkov tejto zmluvy v danej jurisdikcii.

15.Jazyk: Jazykom tejto zmluvy je anglický jazyk. V prípade rozporu medzi anglickým textom a jeho prekladom do ktoréhokoľvek jazyka je rozhodujúca anglická verzia.

16.Rozhodné právo – jurisdikcia: Tieto podmienky používania sa riadia a sú vykladané v súlade s gréckym a európskym právom, pričom podliehajú výhradnej jurisdikcii aténskeho súdu v Grécku.